Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ

A békéscsabai Családsegítő Szolgálat 1989. október 7-én kezdte meg a működését. Az azóta eltelt 22 év alatt az intézmény feladatköre és kliensköre folyamatosan bővült. 2006. január 1-től fenntartója a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Az intézmény ellátási területe feladatokként eltérő. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. Az intézmény integráció útján több feladatot lát el, egyrészt idősek és szociálisan rászorulók alap- és szakosított ellátását végzi, másrészt a gyermekjóléti alapellátás feladatait látja el, így legtöbb szolgáltatási területén elősegíti az áldozattá válás megelőzését, illetve kapcsolatba kerül áldozatokkal. Az alábbiakban részletezzük ezeket a tevékenységeket.

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:

Családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A családok segítése és a megelőzés érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. Az áldozattá válás megelőzésében vállalnak szerepet a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosításával. Évről évre emelkedik azon kliensek száma, akik problémájukkal felkeresik a családsegítő munkacsoportot, ennek megfelelően az intézményben történő találkozások száma is folyamatosan nő. 2010-ben 3426 fő fordult az intézményhez segítségért. 2010. évben a családon belüli bántalmazás a hozott problémák 0,5%-t alkották, a családi-kapcsolati és a lelki-mentális problémák pedig 5,5%-t. A családokkal 1 fő csoportvezető családgondozó, 10 fő családgondozó és 3 fő szociális segítő foglalkozik. Tevékenységi köre Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony és Telekgerendás területén élő lakosság teljes körére kiterjed.

Idősek nappali ellátása: A nappali ellátás 30 férőhelyen a saját otthonukban élő, áldozattá válás szempontjából veszélyeztetett időskorúak részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Fogyatékosok nappali ellátása: Harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, áldozattá válás szempontjából veszélyeztetett fogyatékos személyek részére 8 férőhelyen biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerinti étkezésére. A hajléktalanok ellátásáraz alábbi két szociális alapszolgáltatás, egy szakosított ellátás szerveződött.

Utcai szociális munka: Az utcai szociális munka célja Békéscsaba területén tartózkodó ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése elsősorban életmentés, megelőzés, társadalmi integrálás céljából. Az intézmény az utcai szociális munka keretében 2010 folyamán 116 fő hajléktalan klienssel kerültek kapcsolatba az utcai szociális munkások. Közülük nő 23 fő, férfi 93 fő.

Nappali melegedő: A Békéscsabai kistérségben életvitelszerűen tartózkodó, a nappali melegedőre, vagy a hajléktalanok átmeneti szállására felvételüket önként kérelmező, valamint a békéscsabai utcai szociális munkát igénybevevő hajléktalan emberek segítése abban, hogy újra képesek legyenek saját életük vezetésére, képesek legyenek a társadalmi reintegrációra. A nappali melegedő 20 fő befogadására alkalmas. 2010-ben 125 fő (105 férfi, 20 nő) jelent meg a nappali melegedőn.

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Hajléktalanok átmeneti szállása: harminc fő ideiglenes elhelyezésére alkalmas szállás azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Ellátási területe a Békéscsabai kistérségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyekre terjed ki. 2010-ben 89 fő (72 fő férfi és 17 fő nő) vette igénybe a hajléktalan szálló szolgáltatásait, a gondozási napok száma 7062. A bentlakók napi átlaga 19 fő, ami a téli hónapok átlagát tekintve jóval magasabb, a leghidegebb napokon elérte a 29 főt.

Ápoló-gondozást nyújtó intézmény: Tartós bentlakást biztosító idősek otthona: 105 (ebből 52 emelt szintű) férőhelyen elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását, teljes körű ellátását szolgálja, akiknek napi gondozási szükséglete a 4 órát meghaladja, de egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek ellátása az intézményen belül különállóan, intenzív gondozást biztosító részlegben történik. Ellátási területe a Békéscsabai kistérség közigazgatási területére terjed ki.

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás: Gyermekjóléti központ – gyermekjóléti szolgálatok tekintetében 2000 év óta ellátja a megyei szakmai, módszertani és továbbképzési feladatait: A gyermekvédelmi szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert. Kezdeményezi, szervezi és összehangolja a gyermekekkel kapcsolatban álló szervezetek, intézmények, különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási- nevelési intézmények, a rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítést és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a nem állami szervek részvételét a jelző rendszerben. A jelzőrendszer működtetése és a hatékony munka érdekében rendszeresen szervezi az esetmegbeszéléseket (esetkonferenciákat, szakmaközi megbeszéléseket) melyek alkalmasak a családdal végzett munka értékelésére, a későbbi feladatok megtervezésére, a feladatok megosztására. Szakmaközi megbeszélést a város valamennyi bölcsődei, óvodai iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse számára 9 alkalommal hívott össze 2010-ben, előre meghatározott témákban és időpontokba. A gyermekjóléti központ 2010 évben alapellátás keretében 652 gyermeket és 115 védelembe vett gyermeket gondozott. Azokban az esetekben, amikor a védelembe vételi eljárás elindult, vagy felülvizsgálatra került sor, a családgondozó minden esetben részt vett a gyámhatóság által összehívott védelembe vételi tárgyaláson. Az intézmény által gondozott esetekben a gyermekek veszélyeztetettségének okai között a családi konfliktus 12,70%-ban, a szülői elhanyagolás, bántalmazás 6,13%-ban volt jelen. Ellátja a gyermekjóléti szolgáltatás speciális feladatai között, az utcai, lakótelepi szociális munkát, a kapcsolattartási ügyeletet és a készenléti szolgálatot.

  • Az utcai, lakótelepi szociális munka speciális segítséget nyújt a veszélyeztető magatartást folytató, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek számára. Célja a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő fiatalok speciális segítése, a csellengés okainak, a veszélyeztetettség mértékének, jellegének feltárása, valamint a prevenció.
  • A kapcsolattartási ügyelet elősegíti a gyermek és a szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy találkozását semleges, együttlétre alkalmas helyszín, valamint gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosításával, mely a felek közötti konfliktusok feloldását célozza meg. A tavalyi évben 27 gyermek kapcsolattartási ügyében 16 család vette igénybe ezt a szolgáltatást.
  • Készenléti szolgálat feladata a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása. 29 esetben nyújtott segítséget a központ. A hívások jellemzően szülő-gyermek közti konfliktus, gyermek engedély nélküli távozása, serdülőkori problémák miatt történt, azonnali beavatkozásra nem volt szükség.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe kiterjed Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony és Telekgerendás településekre. A munkacsoport feladatait 1 fő csoportfelelős családgondozó, 11 fő családgondozó és 2 fő családgondozó asszisztens látja el. A szolgáltatás Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony és Telekgerendás területén élő lakosság teljes körére kiterjed.

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson belül a gyermekek átmeneti gondozásának formái

a, Helyettes szülői hálózat működtetése: A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja. 5 helyettes szülő 13 férőhellyel áll rendelkezésre. Helyettes szülőhöz azok a gyermekek kerülhetnek, akiket a szüleik egészségügyi körülményük, életvezetési problémájuk, indokolt távollétük miatt átmenetileg a családban nem tudnak nevelni. A gyermekek helyettes szülőnél történő elhelyezésével óvoda - iskolaváltás nélkül sikerült a nehézséget megoldani. 2010-ben egy gyermek sem részesült átmeneti gondozásban helyettes szülőnél. Ellátási területe a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz tartozó településekre terjed ki.

b, Gyermekek átmeneti otthona: A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 2010-ben 13 család 22 gyermekének lett az átmeneti gondozás biztosítva, ebből 4 család 6 gyermeke másodszor költözött az otthonba ebben az évben. A gondozás megszűnésével 16 gyermek a családjába került vissza.

c, Családok átmeneti otthona: Biztosítja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz tartozó településeken lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakhatási lehetőséggel nem rendelkező szülő(k) és gyermek(ek) részére az együttes lakhatást, befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, szükség esetén további ellátást nyújt. Segíti a szülőt gyermeke – szükség szerinti – ellátásában, gondozásában, nevelésében. 16 fő befogadására 4 lakószoba áll rendelkezésre. A 2010-es évben 10 család elhelyezése történt meg az otthonban, mely családok tekintetében 32 fő bentlakásáról beszélhetünk. A 32 fő megoszlása: 14 felnőtt és 18 gyermek.

 

Az intézmény szerkezeti felépítése

Az intézmény alapvetően két jól elkülöníthető szervezettel rendelkezik, a belső tagozódása szerint az egyik az Életfa Idősek Otthona, a másik a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ, míg az intézmény egy Gazdasági szervezetet tart fenn. Az intézmény feladatait a többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a szintén többszörösen módosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, valamint a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján végezi. Ezen túlmenően az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok szerint végezi a munkáját, illetve az Szociális Munka Etikai Kódexének az előírásait maximálisan figyelembe veszik a tevékenységük során. Az intézményben foglalkoztatottak létszám 85 fő. A szakképzettek aránya közel 100%-os. A szakmai munkához és az egyéb feladatellátáshoz kapcsolódóan 24 fő a rendszeres külső megbízott személyek száma.